Aktuelt

Her kan du læse aktuelle nyheder fra ViOSS.

Hvorfor fravælger voksne med spiseforstyrrelser behandling?

Op imod halvdelen af voksne med spiseforstyrrelser vælger at takke nej til den behandling, de tilbydes i psykiatrien. Nu vil Videnscenter om spiseforstyrrelser og selvskade (ViOSS) og Psykiatrisk Center Ballerup undersøge hvilke motiver og årsager, der ligger bag disse patienters fravalg af behandling.

Selvskade og selvmordsadfærd smitter ikke blandt gymnasieelever

Et dansk studie peger på, at gymnasieelever med selvskade og selvmordsadfærd ikke inspirerer deres medstuderende til lignende adfærd. Derimod har køn, seksualitet og forældres uddannelsesniveau betydning for selvskade.

Sverige går forrest i kampen mod selvskade

Tilbage i år 2011 indledte Sverige det Nationella Självskadeprojektet, som er et statsligt finansieret initiativ. Formålet med projektet er at reducere antallet af svenske børn, unge og voksne, der skader sig selv med vilje.

På vej mod en national handlingsplan?

I forbindelse med satspuljen ’Styrket indsats for mennesker med spiseforstyrrelser og selvskade’ har Sundhedsstyrelsen bevilliget midler til nye initiativer på området. I den forbindelse har både offentlige behandlingssteder og private organisationer fået midler til at oprette nye indsatser målrettet mennesker med selvskade.

Nedenfor kan du læse om to af de projekter, der er blevet sat i værk.

Stigende sårbarhed, selvskade og tanker om selvskade blandt unge

Ungdomsbarometeret, en landsdækkende undersøgelse blandt danske børn og unge, viser en stigende tendens til sårbarhed, selvskade og tanker om selvskade – særlig blandt pigerne.

Nu bliver det muligt at få behandling for BED

Spiseforstyrrelsen tvangsoverspisning (BED) blev første gang omtalt i diagnosemanualen DSM-4, som udkom tilbage i 1994. Nu – 25 år senere – bliver det endelig muligt for de mange danskere, som lider af BED, at få behandling.

Kan tro og religion forebygge selvskade blandt unge?

Center for Selvmordsforskning har undersøgt sammenhængen mellem selvskade og unge menneskers religiøse overbevisning. Resultaterne viser, at unge der er kristne, har mindre risiko for selvskade sammenlignet med unge, der er ateister.

Spiseforstyrrelsens labyrint

”Hvad ved vi om labyrinter? Vi ved, at man let kan fare vild, at man kan gå tilbage igen i de samme spor, at det er svært at se, hvor man går, og at det kan være svært at finde ud.”

Tandlæger har behov for mere viden om spiseforstyrrelser

En gruppe danske forskere har undersøgt, hvordan det opleves at gå til tandlægen, når man er berørt af en spiseforstyrrelse. Undersøgelsen viser, at tandlæger har brug for mere viden om, hvordan de håndterer en samtale med en patient, der lider af en spiseforstyrrelse.

Hvorfor fravælger voksne med spiseforstyrrelser behandling?

Op imod halvdelen af voksne med spiseforstyrrelser vælger at takke nej til den behandling, de tilbydes i psykiatrien. Nu vil Videnscenter om spiseforstyrrelser og selvskade (ViOSS) og Psykiatrisk Center Ballerup undersøge hvilke motiver og årsager, der ligger bag disse patienters fravalg af behandling.

Flere og flere børn og unge diagnosticeres med en spiseforstyrrelse

En opgørelse fra Sundhedsdatastyrelsen viser, at prævalensen af spiseforstyrrelser blandt børn og unge er stigende.

Kan en spiseforstyrrelse behandles med fysisk træning?

Traditionelt anses fysisk træning ikke som et led i behandlingen af en spiseforstyrrelse. Nu afprøver et norsk projekt brugen af fysisk træning og diætistvejledning til behandling af patienter med bulimi og BED.

Inddragelse af partnere i behandlingen af spiseforstyrrelser

UCAN er et behandlingsprogram til par, hvor den ene partner er berørt af anoreksi. Behandlingsmetoden er udviklet på baggrund af viden om, at en støttende partner og et godt parforhold kan være afgørende for en vellykket behandling af en spiseforstyrrelse.

Behandling af spiseforstyrrelser i de nordiske lande: Forskelle og ligheder

LMS og ViOSS deltog ved ’Nordic Eating Disorder Conference 2018’, som blev afholdt i Reykjavik i september. Konferencen sluttede af med en paneldebat mellem repræsentanter fra de fem nordiske lande. Her blev de fem landes behandlingssystemer sammenlignet, og repræsentanterne debatterede, hvad landene kan lære af hinanden.

Et relationelt perspektiv på vægt hos mennesker berørt af tvangsoverspisning (BED)

LMS og ViOSS deltog ved ’Nordic Eating Disorder Conference 2018’, som blev afholdt i Reykjavik i september. Under konferencen præsenterede Lene Meyer fra Psykoterapeutisk Center Stolpegård resultaterne af et behandlingsprojekt for mennesker berørt af tvangsoverspisning (BED).

Spiseforstyrrelser blandt danske og svenske elitesportsudøvere

Mange kvindelige elitesportsudøvere har ikke et tilstrækkeligt dagligt energiindtag. Nu har en gruppe forskere undersøgt forekomsten af spiseforstyrrelser blandt danske og svenske elitesportsudøvere.

Mindful spisning: ”Bliv venner med maden”

LMS’ norske søsterorganisation Rådgivning om Spiseforstyrrelser (ROS) har udviklet et kursus i mindful spisning. Kurset, der kaldes ”Bliv venner med maden”, er et tilbud om støtte til mennesker berørt af tvangsoverspisning (BED).

Mange unge har en negativ kropsopfattelse

Størstedelen af danske unge er utilfredse med deres krop og vægt. De ønsker enten at tabe sig eller at tage på i vægt. Dette er resultatet af en ny undersøgelse, som sætter fokus på unges opfattelser af køn, krop og seksualitet.

Præstationskultur – at være ung og presset

Unge mennesker stiller i dag tårnhøje krav til sig selv. De vil gerne præstere godt og leve op til egne og andres forventninger. Dette præstationspres kan hos nogle unge føre til lavt selvværd, mistrivsel og psykiske problemer.

Et panel af unge rådgiver sundhedsministeren

Mange unge mennesker føler sig pressede og mistrives. Derfor har sundhedsminister Ellen Trane Nørby nedsat et panel af unge mennesker, der skal mødes med ministeren og komme med råd til, hvad der kan gøres for at forbedre de unges trivsel. Et af panelets medlemmer er Asger Brodtkorb, som er frivillig i LMS.

Nyt projekt: Opsporing af spiseforstyrrelser og selvskade i kommuner og almen praksis

Frontpersonalet i kommuner og læger i almen praksis skal være endnu bedre til opspore børn, unge og voksne med risikoadfærd og symptomer på spiseforstyrrelser og selvskade. Med midler fra satspuljen vil LMS og ViOSS derfor udvikle to dialogredskaber, en vidensportal og en undervisningsindsats med fokus på tidlig opsporing.

BED er på finansloven

Torsdag d. 30. august fremlagde regering sit forslag til det kommende års finanslov. Og for første gang nogensinde er der afsat midler på finansloven til behandling af mennesker med spiseforstyrrelsen BED.

WHO anerkender tvangsoverspisning som en diagnose

Efter mere end 10 års forberedelse har WHO nu udgivet den 11. version af diagnosemanualen ICD. Den nye manual, ICD-11, indeholder adskillige nye diagnoser. Én af de lidelser, som nu officielt er en anerkendt diagnose, er spiseforstyrrelsen Binge Eating Disorder (på dansk tvangsoverspisning).

Nye rammer for behandling af voksne med spiseforstyrrelser

Et nyt 5000 kvadratmeter byggeri skal fremover huse al behandling af voksne med spiseforstyrrelser. De nye bygninger er en del af Psykiatrisk Center Ballerup, og er opført med det formål at samle behandlingen af patienter med spiseforstyrrelser i ét specialiseret center.

Patienter med spiseforstyrrelser er mindre tilfredse med psykiatriens indsats sammenlignet med de øvrige patienter

I rapporten ”National undersøgelse af patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien 2017” kan man læse, at langt de fleste psykiatriske patienter er tilfredse med deres forløb i psykiatrien. Desværre gælder dette ikke for patienter med spiseforstyrrelser.

Resultatet af den centrale udmelding

I november 2015 udsendte Socialstyrelsen en landsdækkende central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser til kommunerne. Nu har Socialstyrelsen bearbejdet kommunernes afrapporteringer, og vurderet, om der findes de nødvendige indsatser til borgere med svære spiseforstyrrelser.

Ny banebrydende behandlingsindsats i LMS

Alment praktiserende læger og kommuner får nu en ny mulighed i kampen mod spiseforstyrrelser og selvskade. De får fremover mulighed for, at henvise mennesker med milde og moderate tilfælde af spiseforstyrrelser eller selvskade til behandling hos LMS. Det er gennem satspuljen ”Styrket indsats for mennesker med spiseforstyrrelser og selvskade – delpulje om kapacitetsudvikling” at LMS har modtaget 2,8 millioner til denne nye indsats.

En samlet bestyrelse for LMS stiller deres mandat til rådighed

En samlet bestyrelse for LMS har ved et bestyrelsesmøde den 23. maj 2018 valgt at stille deres mandater til rådighed. Det sker på baggrund af en række artikler om ledelsen i LMS under den forhenværende generalsekretær. I den forbindelse er det blevet tydeligt, at der er en række sager om arbejdsmiljø, som ikke er blevet fremlagt bestyrelsen.

En spiseforstyrrelse påvirker også parforholdet

National konference om spiseforstyrrelser: Den kommunale indsats

Den 3. maj 2018 inviterer COK (Center for Offentlig Kompetenceudvikling) og LMS – Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade til en national konference om spiseforstyrrelser med fokus på den kommunale indsats.

Sociale medier, kropsopfattelse og forstyrret spisning

Sociale medier fylder stadig mere og mere i vores samfund og dagligdag. Samtidig har mange unge i dag en negativ kropsopfattelse og lavt selvværd. Nu har forskere undersøgt, om der er sammenhæng mellem unges brug af sociale medier og deres kropsopfattelse samt spisning.

Personer med BED bliver ikke diagnosticeret

Siden 2013 har BED været en anerkendt og selvstændig diagnose i USA. På trods af dette har en amerikansk undersøgelse vist, at kun få af dem, der opfylder diagnosekriterierne for BED, bliver diagnosticeret med lidelsen. Den manglende diagnosticering kan skyldes, at lægerne har begrænset kendskab til BED, samt at personer med BED oplever barrierer i forhold til at søge hjælp.

53 millioner kroner i satspuljen til spiseforstyrrelser og selvskade 

Satspuljepartierne har afsat midler til en styrket indsats for mennesker med spiseforstyrrelse og selvskade, herunder etablering af tilbud til patienter med anoreksi, bulimi og selvskadende adfærd. Indsatsen skal sikre en specialiseret rådgivning, som mangler i dag, samt rettidig hjælp og specialiseret behandling.

Ortoreksi: Når sundt bliver usundt

For nogle bliver målet om en sund livsstil en besættelse, der hæmmer dem i at leve et alment liv. Det kan have negative konsekvenser for deres helbred. En ny undersøgelse fra ViOSS vil se nærmere på lidelsen ortoreksi.

SelvskadeABC klæder lærerne på

Hvad er selvskade, og hvad gør man som lærer, hvis en elev skader sig selv? Hvordan tager man den svære samtale med eleven, forældrene og klassekammeraterne? Det kan man finde svar på i LMS’ nyudviklede e-læringsmateriale, der er målrettet lærere i udskolingen, men som også kan bruges af lærere på ungdomsuddannelser.

RådgivningsDanmark – bedre kvalitet i de danske rådgivningstilbud

Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade - LMS’ rådgivning er en af første rådgivningstilbud, som er blevet akkrediteret af RådgivningsDanmark. RådgivningsDanmark er en brancheforening, der arbejder mod større videndeling og kvalitetsudvikling i de danske socialfaglige rådgivninger.

Et godt forhold til behandleren giver gode resultater

En ny undersøgelse fra ViOSS viser, at relationen mellem patient og behandler har stor betydning for udbyttet af behandlingen af en spiseforstyrrelse. Især er det vigtigt, at patienten føler sig forstået og oplever behandlingen som et samarbejde.

Natur på recept mod BED

Kan naturterapi hjælpe personer med BED? Det undersøger et nyt forskningsprojekt, hvor ti personer med BED i disse dage prøver kræfter med terapi i naturskønne omgivelser i Terapihaven Nacadia.

Sønderborg viser vejen: Rehabilitering af mennesker med spiseforstyrrelser

I februar 2017 etablerede Sønderborg Kommune en ny ambitiøs indsats til borgere med spiseforstyrrelser. Det særlige ved indsatsen er, at den er intensiv, har specialiserede medarbejdere, og at den er matrikelløs og derfor så vidt muligt foregår i eget hjem.

Behandling af spiseforstyrrelser på en privatklinik i Sverige

Kvalitet, medfølelse og ansvar er hjørnestenene i behandlingen på den private, højtspecialiserede klinik for spiseforstyrrelser, Capio, i Sverige. ViOSS har talt med Erika Nyman Carlsson, der er Forsknings- og Udviklingskoordinator på Capio om, hvordan det kommer til udtryk i praksis.

Selvskade er mindre udbredt blandt etniske minoritetsunge

En ny undersøgelse fra SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd viser, at unge med etnisk minoritetsbaggrund skader sig selv bemærkelsesværdigt mindre end etnisk danske unge.

Vejen ind og ud af selvskade

En undersøgelse fra ViOSS stiller skarpt på selvskade samt hvilke tanker, overvejelser og hændelser, der ligger bag, at personer skader sig selv. Der fokuseres på perioden inden, perioden med samt vejen ud af selvskaden. Der er tale om en kvalitativ undersøgelse baseret på interview med 15 personer, der tidligere har skadet sig selv.

Et godt fysisk og psykisk behandlingsmiljø er afgørende for at fastholde personer med en spiseforstyrrelse i behandling

Et nyt kvalitativt studie viser, at et godt fysisk behandlingsmiljø, en god relation mellem terapeut og patient, samt at behandlingen giver patienten en bedre forståelse for egen situation og spiseforstyrrelsens karakter, er, ifølge patienterne selv, afgørende for, at behandlingen bliver en succes.

Nyt dansk, studie peger på nedsat social funktion hos personer med anoreksi

I et nyt, dansk studie fra 2016 undersøges social funktion og kognition hos personer med anoreksi og hos personer, som er blevet raske efter at have haft anoreksi.

Alvorligt syge børn snydes for sygeundervisning

Syge børn har ret til sygeundervisning, når de har haft 15 fraværsdage. Men kun ganske få børn får tilbuddet – og de få der gør, får det alt for sent.

Et godt socialt netværk beskytter de unge mod selvskade

Center for Selvmordsforskning har netop udgivet en rapport, hvor de har undersøgt hvilke forhold, som beskytter unge mod sårbarhed, selvskadende tanker og selvskadende adfærd.

Nyt om mobning og selvskade blandt unge

Center for Selvmordsforskning har netop udgivet nyhedsbrevet ’Mobning og selvskade blandt unge’, som omhandler sammenhængen mellem mobning og unges selvskadende adfærd.

ViOSS: Forældre til personer med spiseforstyrrelser

Det er hårdt at være forældre til en person med en spiseforstyrrelse. Det viser helt nye tal fra ViOSS – Videnscenter om spiseforstyrrelser og selvskade.

Håb forude for mennesker med BED

Ny rapport: Cirka 2/3 af deltagerne med BED er diagnosefrie efter behandlingen.

Ny undersøgelse viser sammenhæng mellem social kapital og selvskade

Af rapporten Ungeprofilundersøgelsen 2015 fremgår det, at flere unge med lav social kapital har skadet sig selv sammenlignet med unge, der har høj social kapital.

ViOSS søger par, hvor den ene har en spiseforstyrrelse

Hvis du lever i et parforhold, hvor en af jer har en spiseforstyrrelse, så kan I hjælpe ViOSS med en ny undersøgelse.

Uvidenhed og fordomme omkring spiseforstyrrelser er udbredt blandt unge mennesker

Et nyt irsk studie konkluderer, at unge mennesker har svært ved at genkende symptomer på spiseforstyrrelser, og at der findes mange fordomme om personer med en spiseforstyrrelse.

Patienters ret til udredning og behandling er blevet kortere

D. 1. oktober trådte regionernes nye patientrettigheder i kraft, der sikrer, at alle patienter tilbydes udredning og behandling i offentlig eller privat regi inden for 30 dage, hvis det er fagligt muligt. Personer med spiseforstyrrelser kan nu komme hurtigt i behandling, hvilket kan have stor betydning for sygdomsforløbet og prognosen (Sundhedsstyrelsen 2005).

Sundhedsstyrelsen har publiceret National klinisk retningslinje for behandling af anoreksi

Denne nationale kliniske retningslinje indeholder anbefalinger vedrørende behandling af børn, unge og voksne med anoreksi. Retningslinjen skal ses i sammenhæng med øvrige retningslinjer og vejledninger på området.

BED øger risikoen for andre spiseforstyrrelser, psykiske lidelser og selvmordsforsøg

Et nyt studie viser, at hvis man lider af tvangsoverspisning (BED/Binge-Eating Disorder) er der stor risiko for, at man også bliver ramt af andre spiseforstyrrelser. Samtidigt er der øget risiko for andre psykiske sygdomme som depression og angst.

Hver fjerde pige i 9. klasse er i fare for at få en spiseforstyrrelse

Børnerådets formand Per Larsen pointerer, at forældre er rollemodeller og må hjælpe de unge til at få et fornuftigt forhold til kost og krop.

Brugen af Facebook har betydning for vejen ud af en spiseforstyrrelse

En ny undersøgelse foretaget blandt personer, som har deltaget i gruppebehandling for en spiseforstyrrelse viser, at brugen af Facebook kan have indflydelse på, hvordan de kommer sig efter spiseforstyrrelsen og kan influere negativt på risikoen for tilbagefald.

Børn som pårørende mangler støtte

Ny rundspørge viser svigt af pårørende børn, selvom sygdom i familien belaster dem psykisk.

ViOSS: Spiseforstyrrelser, selvskade og sociale medier

Sociale medier har en dobbelt betydning for personer med spiseforstyrrelser og selvskade.

Selvskadende adfærd i medierne har en smittende effekt

Ny amerikansk undersøgelse viser, at eksponering for selvskadende adfærd gennem medier har en smittende effekt og opildner unge til oftere at udvise selvskadende adfærd

Højere forekomst af selvskade hos personer med en spiseforstyrrelse

Et nyt studie bekræfter tesen om, at der er større risiko for udvikling af selvskade hos personer med en spiseforstyrrelse, end hos den almene befolkning. Det er især for personer med bulimi, at risikoen er større.

Unge med depressive symptomer er langt værre stillet end andre

Samfundet bør tage bedre vare på unge med depressive symptomer. De skal støttes bedre igennem uddannelsessystemet og problemer med ensomhed skal mindskes.

Mere end hver femte i 9. klasse har skadet sig selv

Børnerådets formand Per Larsen er chokeret over antallet af selvskadende unge og opfordrer til handling.

Mødre til børn med spiseforstyrrelser er mere udsatte end fædre

En belgisk undersøgelse viser, at der er stor forskel på hvordan mødre og fædre oplever dét at hjælpe og støtte deres barn med en spiseforstyrrelse.

Dødelighed blandt personer med spiseforstyrrelser

Ny tysk undersøgelse bekræfter tesen om, at anoreksi-patienter har en større dødelighed end patienter med andre spiseforstyrrelser

ViOSS: Konflikt mellem spiseforstyrrelse og moderskab

ViOSS har udgivet en rapport om oplevelsen af graviditet og moderskab blandt mødre med spiseforstyrrelser.

ViOSS: Tandlæger og spiseforstyrrelser

Danske tandlæger har svært ved at italesætte deres mistanke om spiseforstyrrelser overfor deres patienter

ViOSS: Jul med en spiseforstyrrelse

Tre fjerdedel af personer med en spiseforstyrrelse, oplever at spiseforstyrrelsen ødelægger julen.

Spiseforstyrrelser, alkohol og stoffer

Brug af alkohol og stoffer blandt patienter med en spiseforstyrrelse er ikke kun et sundhedsskadeligt problem, det kan også have konsekvenser for behandlingsresultaterne. Et amerikansk studie har undersøgt brugen af alkohol og stoffer blandt personer med forskellige spiseforstyrrelser.

Skader du andre, skader de sig selv

En ny rapport fra Center for Selvmordsforskning undersøger, hvorvidt unge, som skader sig selv, i højere grad har været udsat for vold end deres jævnaldrende. Rapporten ser også på, hvilken hjælp de unge ønsker at få efter episoder med vold og selvskade.

Spiseforstyrrelser rammer i alle aldre

Halvdelen, som kæmper med en spiseforstyrrelse, er voksne. Det rykker ved forestillingen om, at spiseforstyrrelser er en sygdom, som primært er udbredt blandt helt unge. Ny forskning sætter fokus på problematikken hos midaldrende.

Ingen sympati for personer med BED

Unge piger og særligt unge drenge anser ikke tvangsoverspisning/BED, som et alvorligt problem, der kræver behandling og sympati. Det konkluderer et nyt australsk studie, som undersøger unges viden om og opfattelse af BED.

Interpersonelle problemers betydning for behandlingsresultater blandt personer med spiseforstyrrelser

Et nyt systematisk review fra 2015 undersøger sammenhængen mellem interpersonelle problemer før behandling og behandlingsresultater blandt personer med diagnosticeret spiseforstyrrelser

Kognitive funktioner hos børn og unge med anoreksi

Tidligere studier har vist, at kognitive funktioner hos personer med anoreksi ikke er på samme niveau som normalpopulationens. Et nyt dansk studie har som det største casestudie indtil videre undersøgt kognitive funktioner hos 94 børn og unge med anoreksi, og resultaterne viser, at personer med anoreksi har ringere kognitive færdigheder på nogle områder.

Spiseforstyrrelser blandt unge danskere

Et nyt studie undersøger antallet af nye tilfælde af anoreksi, bulimi og atypisk spiseforstyrrelse blandt danskere, født i perioden 1989-2006. Igennem en 15-årig periode kobler studiet det danske cpr-register og patientregistrer, for at undersøge, hvor mange personer i perioden, der diagnosticeres med en spiseforstyrrelse og hvordan tilfældene fordeler sig på køn, alder, diagnose. Derudover undersøges sammenhængen mellem spiseforstyrrelse og selvmordsforsøg og død.

Nationale retningslinjer for rehabilitering

Den 1. november 2015 udgav Socialstyrelsen et sæt retningslinjer om rehabilitering til borgere med svære spiseforstyrrelser.

Ny dansk bog om selvskade

Jagten på en partner kan øge risikoen for spiseforstyrrelser blandt unge mænd

Mænd med spiseforstyrrelser stigmatiserer sig selv

Mænd tænker ofte, at de ikke kan have en spiseforstyrrelse, fordi det ikke hænger særlig godt sammen med idealet om at være en rigtig mand. Et nyt australsk studie ser på selvstigmatisering og spiseforstyrrelser blandt mænd. Forskerne finder, at selvstigmatisering skaber en øget risiko for, at mænd, som lider af en spiseforstyrrelse, ikke opsøger hjælp og dermed ikke bliver diagnosticeret.

Mænd får også spiseforstyrrelser: Bryd tavsheden

Unge mænd er ofte en overset gruppe i forskningen om spiseforstyrrelser, hvilket blandt andet har medført en fejlagtig antagelse om, at spiseforstyrrelser kun forekommer blandt kvinder. Et nyt amerikansk studie sætter derfor fokus på spiseforstyrrelser blandt unge mænd, samt på hvordan personlighedstræk kan spille en afgørende rolle i opsporingen heraf.

Anoreksi øger risikoen for at udvikle autisme og vice versa

Et nyt dansk studie har fundet en øget forekomst af autisme spektrum forstyrrelser (ASF) hos personer, der lider af anoreksi og samtidig øget forekomst af anoreksi hos personer, der lider af ASF. Derudover viser undersøgelsen, at risikoen for at udvikle henholdsvis anoreksi eller ASF er markant øget, hvis en af de to lidelser forekommer i den nærmeste familie.