Her kan du få et overblik over og læse publikationer om rehabilitering.

 

2012 

Sociologi og rehabilitering

Sociologien kan bidrage med væsentlig viden til forståelse af menneskers hverdagsliv og betydningen af funktionsevnenedsættelse og er således et vigtigt supplement til de sundhedsfaglige discipliner i arbejdet med rehabilitering. Sociologi og rehabilitering ønsker at bidrage til en forståelse af rehabilitering i et socialt og samfundsmæssigt perspektiv og opfordrer til kritisk refleksion over, hvordan vi forstår funktionsevnenedsættelse og rehabilitering.

Bogen henvender sig primært til ergoterapeut- og fysioterapeutstuderende, men også uddannede terapeuter i praksis og andre professioner kan have stor gavn af den.

Af Inger Schrøder og Kirsten Schultz Petersen
Forlag: Ergofys/Munksgaard


2011

Et liv i bevægelse. En helhedsorienteret psykiatri‐indsats med den sindslidende i centrum
 

Lene Falgaard Eplov påpeger de aktuelle problemstillinger og udfordringer, der er i forholdet mellem socialpsykiatrien og behandlingspsykiatrien. Eplov peger på nødvendigheden af at have en fælles forståelsesramme og foreslår, at der tages udgangspunkt i rehabiliteringsbegrebet, defineret bredt som en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. Hun tænker rehabiliteringsbegrebet og brugerinddragelse ind i forhold til den psykiske syge.

Helsefondens prisopgave 2011 med fokus på ”Den optimale helhedsorienterede indsats for mennesker med en sindslidelse, der er i kontakt med både social- og behandlingspsykiatri: hvem gør hvad, hvornår, og hvordan iværksættes det i praksis?”

Af Lene Falgaard Eplov
Hent: Et liv i bevægelse

Udfordringer til rehabilitering i Danmark

Efter hvidbogen om rehabiliteringsbegrebet har en gruppe arbejdet videre med rehabilitering. Hvordan foregår det så i praksis? Lever de forskellige former for rehabilitering op til definitionens elementer? Og hvis ikke det er tilfældet, skyldes det så gamle vaner, uforudsete nye vilkår i samfundet, eller er definitionen måske uklar eller urealistisk?

Af Bjarne Rose Hjortbak, Jette Bangshaab, Jan Sau Johansen og Hans Lund
Hent: Udfordringer til rehabilitering i Danmark


2010

Psykiatrisk og psykosocial rehabilitering

Psykiatrisk & psykosocial rehabilitering – en recoveryorienteret tilgang beskriver rehabilitering til mennesker med sindslidelser. Udgangspunktet er en indsats med fokus på den enkeltes egne mål og ressourcer. Bogen bidrager bl.a. med metoder og teoretiske forudsætninger for en national psykiatrisk og psykosocial rehabiliteringspraksis og henvender sig især til fagfolk inden for behandlings- og socialpsykiatrien. Brugere og pårørende vil også have stor gavn at læse den.

Af Lene Falgaard Eplov, Lisa Korsbek, Lone Petersen og Mette Olander
Forlag: Munksgaard 

Rehabilitering i Danmark 2010 – beskrevet gennem praksishistorier

80 personer fra ca. 50 forskellige offentlige og private organisationer – herunder brugerorganisationer – har skrevet historier, som Rehabiliteringsforum Danmark og MarselisborgCentret publicerede under titlen “Rehabilitering i Danmark 2010 – beskrevet gennem praksishistorier”. De rummer bl.a. levende eksempler på danskere, der enten er kommet i klemme i systemet pga. manglende rehabilitering eller har oplevet et godt rehabiliteringsforløb. Historierne viser, at mange danskere, der er ramt af alt fra gigt i ryggen over kræft til en blodprop i hjernen, stadig ikke oplever den nødvendige sammenhæng i rehabiliteringsindsatsen mellem hospitalslægen, sagsbehandleren, egen læge, arbejdsgiveren osv.

Af Rehabiliteringsforum Danmark og MarselisborgCentret
Hent: Rehabilitering i Danmark 2010 – beskrevet gennem praksishistorier

Rehabilitering: Beskrivelse af otte patienters konkrete forløb

Danske Patienter tydeliggør med dette casekatalog, hvad rehabilitering er i praksis ved hjælp af beskrivelser af otte patienters konkrete rehabiliteringsforløb. For at illustrere bredden er der udvalgt otte meget forskellige rehabiliteringsforløb, både gode og dårlige. I hver case beskrives patientens rehabiliteringsforløb og den erfaring eller inspiration det enkelte forløb kan bidrage med opsummeres. Et af eksemplerne er en ung kvinde med overspisning og tidligere anoreksi. Casekataloget skal inspirere politikere og beslutningstagere i sundhedsvæsnet til at forstå rehabiliteringens betydning og nødvendighed som en vigtig del af sundhedsvæsenets samlede tilbud, men kan læses af alle med en interesse for hvad rehabilitering er i praksis.

Af Danske Patienter
Hent: 8 konkrete patienters forløb


2009

Brugerinddragelse i rehabilitering. En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv

Denne ph.d. – afhandling handler om brugerinddragelse i rehabilitering i socialpsykiatriske botilbud. Formålet med undersøgelsen er at få indsigt i borgerens oplevelse af brugerinddragelse i rehabilitering, og den betydning borgeren tillægger brugerinddragelse i hverdagslivet i forbindelse med rehabilitering. Undersøgelsens resultater forventes at bidrage med viden om borgernes perspektiv, som kan anvendes til videre udvikling af rehabilitering indenfor det socialpsykiatriske område.

Af Kirsten Petersen
Hent: Brugerinddragelse i rehabilitering


2008

Rehabilitering for sundhedsprofessionelle

Rehabilitering for sundhedsprofessionelle er en bredt anlagt bog. Indholdet omfatter, hvordan rehabilitering opfattes i sundhedsvæsenet, og relaterer sig til sundhed og sygdom. Der er kapitler om patienter og pårørendes oplevelser med og behov i rehabilitering, de forskellige faggruppers bidrag i rehabilitering samt kompetencer og kompetenceudvikling i rehabilitering. Det politiske niveau i rehabilitering går som en rød tråd gennem hele bogen, men har også sine egne kapitler om handicappolitik, prioriterede nationale indsatsområder og lovgivning.

Rehabilitering er en tværfaglig proces, som kræver sammenhæng og koordination mellem flere sektorer og faggrupper. For at indfange de mange perspektiver er bogen skrevet af 25 forfattere, der med baggrund i forskellige videnskabstraditioner, fag og praksisområder er specialister på deres felt.

Af Claus Vinther Nielsen (red.)
Forlag: Gads Forlag


2007

Rehabilitering teori og praksis

Bogen indledes med tre vidt forskellige brugerfortællinger som en appetitvækker for de udfordringer og muligheder, der kan være i relation til rehabiliteringen. Disse fortællinger sætter bogens teoretiske afsnit ind i et individuelt og personafhængigt perspektiv, som det faglige personale dagligt må forholde sig til. Rehabilitering er et begreb i opbrud. Begrebet bruges ofte til at betegne processer, der følger en bestemt sygdom eller sygdomstype, f.eks. neurorehabilitering, hjerterehabilitering osv, men ofte står det vagt, hvad der egentlig menes.

Med udgangspunkt i ‘Rehabilitering i Danmark – Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet’ fra 2004 slår bogen her til lyd for en forståelse af rehabilitering som samfundets tværfaglige tilbud til mennesker med mangefacetterede problemer – tilbud som indrettes på borgerens præmisser. Bogen diskuterer også nogle af de faldgruber og fortolkningsspørgsmål, der opstår, når man gerne vil lade de personer, det hele drejer sig om, komme til orde og få indflydelse.

Af Liselotte Jensen, Lotte Petersen og Gitte Stokholm (red)
Forlag: FADL’s Forlag


2004

Rehabilitering i Danmark – Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet

Udgivet af tænketank i samarbejde mellem Rehabiliteringsforum Danmark, Marselisborg Centret og Socialministeriet.

Hent Hvidbog om rehabilitering

Links om rehabilitering

Nedenfor er udvalgte links til steder, hvor der er mere viden om rehabilitering.

Marselisborgcentret
Dansk center for rehabilitering, forskning og udvikling.

Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering
Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering er et fagligt selskab, hvis formål er at arbejde for at den psykosociale rehabiliteringsindsats i Danmark fremmer muligheder for personer med psykosocialt handicap til at opnå størst mulig grad af selvstændig funktion i samfundet.

Socialstyrelsen
Socialstyrelsen om rehabilitering.

Psykiatrisk rehabilitering
Projektenhed for psykiatrisk rehabilitering. Psykiatrisk Center Ballerup.

Tilbage