53 millioner kroner i satspuljen til spiseforstyrrelser og selvskade 

Satspuljepartierne har afsat midler til en styrket indsats for mennesker med spiseforstyrrelse og selvskade, herunder etablering af tilbud til patienter med anoreksi, bulimi og selvskadende adfærd. Indsatsen skal sikre en specialiseret rådgivning, som mangler i dag, samt rettidig hjælp og specialiseret behandling.

Fra aftalen om satspuljen på sunhedsområdet:

1.5 Styrket indsats for mennesker med spiseforstyrrelser og selvskade
Siden 2006 er antallet af personer registreret med spiseforstyrrelser steget. Samtidig opleves det, at
antallet af især unge med selvskadende adfærd er stigende. Der er fortsat behov for at sikre tilstrækkelig
viden om indsatser og konkrete tilbud til denne patientgruppe, både i og uden for psykiatrien.
Den fremskudte regionale funktion, jf. initiativ 1.1 er målrettet tidlige indsatser over for en bred gruppe
af diagnoser. Der er et særligt behov for en styrket indsats for mennesker med spiseforstyrrelser og
selvskade.

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet Nationale Kliniske Retningslinjer (NKR) for både behandlingen af
mennesker med moderat og svær bulimi samt mennesker med anorexia nervosa (anoreksi). Der er
derimod ikke samme grad af viden om effektive indsatser målrettet mennesker med selvskade, da
selvskade som oftest er koblet med andre psykiske problemer såsom spiseforstyrrelser eller borderline
personlighedsforstyrrelser.

Derfor er satspuljepartierne enige om at afsætte midler til en styrket indsats for mennesker med spiseforstyrrelse
og selvskade, herunder etablering af tilbud til patienter med anoreksi, bulimi og selvskadende
adfærd. Indsatsen skal sikre en specialiseret rådgivning, som mangler i dag, samt rettidig hjælp
og specialiseret behandling.

Midlerne skal for det første anvendes til en erfaringsopsamling over effektive indsatser målrettet mennesker
med selvskade. Opsamlingen skal både dække erfaringer fra regioner, kommuner, private aktører
og i relevant omfang erfaringer fra udlandet, herunder i særlig grad erfaringerne fra Sverige.
For det andet skal midlerne anvendes til én pulje målrettet kommuner, regioner og private aktører med
følgende fokus:

  • Udvidelse af kapaciteten af tilbud til behandling af personer med spiseforstyrrelser og
    selvskade i den regionale psykiatri og private behandlingstilbud. Kvalitetsudvikling af eksisterende
    behandlingstilbud fx gennem opkvalificering af personalet i forhold til at bruge evidensbaserede
    metoder i behandlingen fx familieterapi eller DAT (dialektisk adfærdsterapi).
  • Afprøvning af screeningsredskaber og andre indsatser til tidlig opsporing af spiseforstyrrelser
    og selvskade generelt set i kommunalt regi og i almen praksis.

Projekterne skal bygge videre på erfaringerne fra aftale om satspuljen på sundhedsområdet 2012-
2015 og aftalen om satspulje for sundhedsområdet for 2014-2017, hvor der bl.a. blev afsat midler til,
at Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og Selvskade (LMS) udviklede et kommunalt screeningsredskab
målrettet spiseforstyrrelse. Indsatsen skal desuden ses i lyset af de forløbsprogrammer fra aftale
om satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020, som Sundhedsstyrelsen i samarbejde
med relevante parter udvikler, og som skal implementeres i regioner og kommuner i løbet af
2018-2020.

På den baggrund afsættes der i perioden 2018-2021 i alt 50,5 mio. kr. til en pulje målrettet kommuner,
regioner og private aktører. De 40 mio. kr. går til at udvide behandlingskapaciteten i den regionale
psykiatri og i private behandlingstilbud, og 10,5 mio. kr. til afprøvning af screeningsredskaber og andre
indsatser til tidlig opsporing. Herudover afsættes 1,5 mio. kr. i 2018 til, at der i regi af Sundhedsstyrelsen
udarbejdes en opsamling over gode metoder og viden om effektive indsatser. Der afsættes desuden
1 mio. kr. i 2018-2021 til, at der i regi af Sundhedsstyrelsen gennemføres en ekstern evaluering.
Til Sundhedsstyrelsen afsættes herudover 0,3 mio. kr. årligt i 2018, 0,2 mio. kr. årligt i 2019 og 2020
samt 0,3 mio. kr. i 2021 til administration, jf. punkt 3.

Tilbage