RådgivningsDanmark – bedre kvalitet i de danske rådgivningstilbud

Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade - LMS’ rådgivning er en af første rådgivningstilbud, som er blevet akkrediteret af RådgivningsDanmark. RådgivningsDanmark er en brancheforening, der arbejder mod større videndeling og kvalitetsudvikling i de danske socialfaglige rådgivninger.

I juli 2017 blev dørene slået op til sekretariatet i RådgivningsDanmark, der er en ny brancheforening for organisationer, som tilbyder gratis socialfaglig rådgivning til mennesker i komplicerede livssituationer, bl.a. organisationer som LMS.

I Danmark findes der ingen regulering med eller standarder for rådgivningstilbuddene. Det gør det van-skeligt for brugerne at navigere mellem de mange tilbud og finde ud af, hvilke tilbud der tilbyder den bedste rådgivning. Derfor har RådgivningsDanmark blandt andet udviklet en kvalitetsmodel og en akkre-diteringsordning, så medlemsorganisationerne kan få et kvalitetsstempel på deres arbejde.

RådgivningsDanmark har deres eget korps af rådgivningsfaglige auditorer, der gennemfører audit på de rådgivningstilbud, som har tilmeldt sig til at blive akkrediteret. De kigger bl.a. på, om der er overensstem-melse mellem den rådgivning, som organisationen reklamerer med, at de tilbyder, og den rådgivning, som brugeren rent faktisk får. Herudover om rådgiverne har et solidt fagligt grundlag at rådgive ud fra, og om de følger lovgivningen inden for området.

LMS’ rådgivning er som en af de første rådgivninger blevet akkrediteret af RådgivingsDanmark. Da akkre-diteringsdiplomet blev overrakt lød begrundelsen:

“LMS er en organisation med et stærkt fagligt fokus, som kommer klart og nuanceret frem i mødet med rådgiverne. Det ses også i den måde, LMS arbejder systematisk og kvalificeret med dokumentation og brugerevaluering. Samtidig er LMS en organisation, hvor man står meget stærkt på sine værdier, og som auditor er det fantastisk at opleve den pionerånd, der stadig hersker i en organisation af den størrelse.”
Ifølge Generalsekretær i LMS Steen Ledsager, er det vigtigt med en brancheforening, der har fokus på kvalitet:

”Det er glædeligt, at vi i branchen har fået et større fokus på kvalitet og nogle konkrete standar-der for, hvad der er god kvalitet. Jeg er stolt af, at vi her hos LMS er nogen af de første til at blive akkredi-teret af RådgivningsDanmark. Det skaber både en tryghed for vores brugere, men giver også os som råd-givning blod på tanden til at forsætte det gode arbejde.”

Udover at akkreditere rådgivninger afholder RådgivningsDanmark løbende seminarer, hvor rådgivnings-organisationerne kan mødes og videndele om, hvordan man skaber bedre kvalitet i rådgivningstilbudde-ne. Hvis du vil vide mere om RådgivningsDanmark og deres arbejde, så gå ind på deres hjemmeside: www.raadgivningsdanmark.dk

Tilbage